Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Ba Tri

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 846 835 822 11 98.7 %
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 419 406 313 13 96.9 %
Quản lý hoạt động xây dựng 47 44 39 3 93.6 %
Bảo trợ xã hội 32 22 22 10 68.8 %
Môi trường 12 12 12 0 100 %
Kinh doanh khí 12 6 3 6 50 %
Phí, lệ phí 8 8 6 0 100 %
Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08) 7 7 7 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 7 7 5 0 100 %
Người có công 3 3 3 0 100 %
Thủy sản 1 1 1 0 100 %
Chứng thực 1 1 1 0 100 %