Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Châu Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 27 27 27 0 100 %
Bảo trợ xã hội 18 8 8 10 44.4 %
Tín ngưỡng, Tôn giáo 1 1 1 0 100 %