Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN và TKQ UBND TP Bến Tre

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thành lập và hoạt động của hộ Kinh Doanh 1012 1001 999 11 98.9 %
Giáo dục Trung học 19 19 19 0 100 %
Văn hóa cơ sở 15 13 13 2 86.7 %
Hộ tịch 8 8 8 0 100 %
Giáo dục Tiểu học 6 6 6 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 4 4 4 0 100 %
Quy hoạch - Kiến trúc 1 1 1 0 100 %
Giáo dục Mầm non 1 1 1 0 100 %
Chứng thực 1 1 1 0 100 %
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 1 1 1 0 100 %
Gia đình 1 1 1 0 100 %
Bồi thường nhà nước 1 1 1 0 100 %