Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ Sở Giao thông Vận tải

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đường thủy nội địa 452 406 360 46 89.8 %
Đường bộ 117 105 92 12 89.7 %
Đăng kiểm 41 41 40 0 100 %