Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận Sở tài nguyên và Môi trường

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 1031 1018 880 13 98.7 %
Phí, lệ phí 130 130 130 0 100 %
Tài nguyên nước 81 79 79 2 97.5 %
Môi trường 48 48 48 0 100 %
Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý 26 25 20 1 96.2 %
Biển và hải đảo 9 8 8 1 88.9 %
Địa chất và khoáng sản 3 3 3 0 100 %
Cung cấp thông tin 2 2 2 0 100 %