Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN và TKQ UBND Huyện Bình Đại

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 653 561 439 92 85.9 %
Hộ tịch 343 323 292 20 94.2 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 41 32 31 9 78 %
Quản lý hoạt động xây dựng 31 6 6 25 19.4 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 7 6 6 1 85.7 %
Tín ngưỡng, Tôn giáo 4 3 3 1 75 %
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 3 3 3 0 100 %
Văn hóa cơ sở 2 1 0 1 50 %
Kinh doanh khí 2 1 1 1 50 %