Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Nội vụ huyện Ba Tri

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08) 7 7 7 0 100 %