Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Phú Đức

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 351 351 351 0 100 %
Bảo trợ xã hội 25 16 16 9 64 %