Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Phước Thạnh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 455 455 445 0 100 %
Chứng thực 244 244 243 0 100 %