Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ba Tri

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Quản lý hoạt động xây dựng 47 44 39 3 93.6 %
Kinh doanh khí 12 6 3 6 50 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 7 7 5 0 100 %