Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng Sở Xây dựng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Kinh doanh bất động sản 223 223 222 0 100 %
Quản lý hoạt động xây dựng 77 77 76 0 100 %