Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Nội vụ Thạnh Phú 2020

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08) 131 130 130 1 99.2 %
Tín ngưỡng, Tôn giáo 1 1 1 0 100 %