Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Ngoại Vụ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hội nghị, hội thảo quốc tế 6 6 6 0 100 %