Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Quy hoạch Kiến trúc Đô thị Sở Xây dựng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Quản lý hoạt động xây dựng 48 48 46 0 100 %
Quy hoạch xây dựng, kiến trúc 7 7 7 0 100 %