Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Nhà ở và công sở 6 6 6 0 100 %