Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Quản lý xây dựng công trình 15 15 9 0 100 %