Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Quản lý Thương mại

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Xúc tiến thương mại 17078 17077 39 1 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 239 239 218 0 100 %
Quản lý Cạnh tranh 21 21 21 0 100 %
Thương mại quốc tế 8 6 6 2 75 %
Kinh doanh khí 1 1 1 0 100 %