Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Quản lý Văn hóa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Văn hóa cơ sở 305 282 270 23 92.5 %
Nghệ thuật biểu diễn 24 15 13 9 62.5 %