Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Quản lý Xây dựng Sở Xây dựng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng 103 103 103 0 100 %
Quản lý hoạt động xây dựng 70 70 70 0 100 %
Giám định tư pháp xây dựng 3 3 3 0 100 %