Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Phú Túc

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 936 926 925 10 98.9 %