Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Tài chính Kế hoạch UBND TPBT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thành lập và hoạt động của hộ Kinh Doanh 1012 1001 999 11 98.9 %
Giáo dục Mầm non 1 1 1 0 100 %
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 1 1 1 0 100 %