Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ba Tri

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Môi trường 12 12 12 0 100 %
Phí, lệ phí 8 8 6 0 100 %