Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Tư Pháp huyện Bình Đại.

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 343 323 292 20 94.2 %