Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Tư pháp huyện Ba Tri

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 846 835 822 11 98.7 %
Chứng thực 1 1 1 0 100 %