Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Thông tin, Báo chí xuất bản

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Xuất Bản, In và Phát hành 67 67 66 0 100 %
Báo chí 20 20 19 0 100 %
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 1 1 1 0 100 %