Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Đăng ký kinh doanh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo 2 1 1 1 50 %