Thống kê theo lĩnh vực của Phòng LĐTL-BHXH

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Lao động ngoài nước 82 82 81 0 100 %
Lao động 40 40 40 0 100 %