Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Nghiệp vụ Y

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Y tế Dự phòng 100 100 99 0 100 %
Khám bệnh, chữa bệnh 32 32 32 0 100 %