Thống kê theo lĩnh vực của Phòng chuyên môn Trung tâm Công nghệ thông tin

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý 26 25 20 1 96.2 %
Cung cấp thông tin 2 2 2 0 100 %