Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Quản lý phương tiện và ngưởi lái

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đường thủy nội địa 250 250 238 0 100 %
Đường bộ 98 87 75 11 88.8 %
Đăng kiểm 41 41 40 0 100 %