Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Sơn Hòa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 1124 1124 1113 0 100 %