Thống kê theo lĩnh vực của Chi cục chăn nuôi thú y

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thú y 397 397 389 0 100 %
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 52 52 52 0 100 %
Chăn nuôi 2 2 2 0 100 %
Khoa học công nghệ và môi trường 1 1 1 0 100 %