Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Mỏ Cày Nam

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 392 385 363 7 98.2 %
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 2 2 2 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 2 2 2 0 100 %