Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN & TKQ Sở Lao động

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Người có công 2578 2574 2574 4 99.8 %
Lao động ngoài nước 76 76 75 0 100 %
Lao động 39 39 39 0 100 %
An toàn, vệ sinh lao động 24 24 24 0 100 %
Giáo dục nghề nghiệp 5 5 5 0 100 %
Tổ chức bộ máy 2 2 2 0 100 %