Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Lý lịch tư pháp 44 44 43 0 100 %
Công chứng 36 34 33 2 94.4 %
Luật sư 7 5 5 2 71.4 %
Bán đấu giá tài sản 1 1 1 0 100 %
Quốc tịch 1 1 1 0 100 %
Thừa phát lại 1 1 1 0 100 %
Tư vấn pháp luật 1 1 1 0 100 %