Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Tư pháp huyện Mỏ Cày Nam

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 9 9 9 0 100 %
Bồi thường nhà nước 1 1 1 0 100 %
Nuôi con nuôi 1 1 1 0 100 %