Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Tư pháp huyện Chợ Lách

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 108 108 108 0 100 %