Thống kê theo lĩnh vực của Ủy ban nhân dân xã An Ngãi Trung

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 888 878 838 10 98.9 %
Hộ tịch 373 131 95 242 35.1 %
Tín ngưỡng, Tôn giáo 1 1 1 0 100 %
Thể dục thể thao 1 1 1 0 100 %
Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08) 1 1 1 0 100 %