Thống kê theo lĩnh vực của Uỷ ban nhân dân xã An Nhơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 30 9 7 21 30 %
Bảo trợ xã hội 26 12 12 14 46.2 %
Văn hóa cơ sở 1 1 1 0 100 %