Thống kê theo lĩnh vực của Uỷ ban nhân dân xã An Thạnh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 1140 1140 1134 0 100 %
Bảo trợ xã hội 49 40 40 9 81.6 %
Văn hóa cơ sở 5 5 5 0 100 %