Thống kê theo lĩnh vực của Uỷ ban nhân dân xã An Thuận

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 72 69 68 3 95.8 %
Bảo trợ xã hội 16 13 12 3 81.3 %