Thống kê theo lĩnh vực của Uỷ ban nhân dân xã Bình Thạnh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 135 124 116 11 91.9 %
Bảo trợ xã hội 14 4 4 10 28.6 %