Thống kê theo lĩnh vực của Uỷ ban nhân dân xã Đại Điền

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 780 625 459 155 80.1 %
Bảo trợ xã hội 58 54 51 4 93.1 %