Thống kê theo lĩnh vực của Uỷ ban nhân dân xã Hoà Lợi

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 759 736 692 23 97 %
Bảo trợ xã hội 51 41 41 10 80.4 %