Thống kê theo lĩnh vực của Ủy ban nhân dân xã Phước Ngãi

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 428 424 417 4 99.1 %
Chứng thực 5 3 3 2 60 %
Bảo trợ xã hội 3 1 1 2 33.3 %
Đất đai 2 2 2 0 100 %
Người có công 1 1 0 0 100 %