Thống kê theo lĩnh vực của Uỷ ban nhân dân xã Quới Điền

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 1280 1280 1275 0 100 %
Bảo trợ xã hội 46 42 42 4 91.3 %