Thống kê theo lĩnh vực của UDND xã Hưng Lễ huyện Giồng Trôm

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 417 417 417 0 100 %