Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Lương Hòa huyện Giồng Trôm

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 91 89 89 2 97.8 %