Thống kê theo lĩnh vực của Thị Trấn Chợ Lách

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 92 92 92 0 100 %
Bảo trợ xã hội 26 24 23 2 92.3 %