Thống kê theo lĩnh vực của Xã Hưng Khánh Trung A - MCB

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 84 84 84 0 100 %